RSS
System Informacji Przestrzennej      |     ProKoncepcja     |     Internetowy Kurier Proszowicki - 24ikp.pl     |     Fan Klub Kamila Stocha w Proszowicach     |     Baza Aktów Własnych     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Autostrada Kluczowych Kompetencji
Klub Dziecięcy
Erasmus +
Nowoczesna Administracja Samorządowa
Związek Międzygminny

Projekt - Związek Międzygminny...

 

 

- projekt_plakatu_gazufikacja.jpg

 www.zmgp.pl


 

 

CELE PROJEKTU

Celem nadrzędnym jest poprawa jakości usług publicznych w dwóch obszarach, kluczowych dla rozwoju JST członków Związku Międzygminnego do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiskauczestniczących w projekcie tj. edukacji i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Cel główny w obszarze edukacji:
Wsparcie JST w kreowaniu lokalnych polityk oświatowych o wysokiej jakości i powszechnej dostępności usług edukacyjnych, będących istotnym elementem rozwoju lokalnych społeczności.

Cele szczegółowe:

 • Dokonanie diagnozy stanu usług oświatowych w JST w kontekście poziomu kształcenia, efektywności zarządzania i finansowania, dostępności, skali zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi szkołami
 • Wskazanie barier i szans rozwoju lokalnych systemów usług edukacyjnych
 • Dokonanie analizy porównawczej stanu usług oświatowych w objętych projektem JST
 • Opracowanie optymalnych warunków działania szkół /optymalnego potencjału jakościowego/
 • Opracowanie standardu oferty edukacyjnej oraz jej kosztów w odniesieniu do pojedynczego ucznia
 • Przygotowanie modelu oceny jakości pracy lokalnej oświaty dla JST oraz dla każdej placówki
 • Oparcie lokalnej polityki oświatowej o model szkoły efektywnej, czyli placówki optymalnie wykorzystującej posiadany potencjał jakościowy
 • Kreowanie szkół stających się centrami edukacyjno – kulturowymi lokalnych społeczności
 • Przygotowanie ludzi prowadzących lokalną politykę oświatową do projakościowego i efektywnego zarządzania
 • Przygotowanie dyrektorów szkół do kreowania modelu szkoły efektywnej, otwartej na potrzeby każdego mieszkańca
 • Wypracowanie narzędzi współpracy pomiędzy JST w zakresie prowadzenia polityki oświatowej

 

Cel główny w obszarze gospodarki wodno-ściekowej:

 • Przygotowanie JST do niezbędnych działań planistycznych, organizacyjnych i inwestycyjnych, które zapewnią wysoką jakość i dostępność usług komunalnych – zaopatrzenia w wodę i utylizacji ścieków komunalnych.

 

Cele szczegółowe:

 • Przeprowadzenie analiz stanu bieżącego i prognozy przyszłych potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej.
 • Przygotowanie programu uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze działania Związku
 • Przygotowanie koncepcji, studiów i wytycznych do projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z programu porządkowania gospodarki ściekowej
 • Przeprowadzenie analizy stanu bieżącego i prognozy przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę.
 • Przygotowanie programu uporządkowania zaopatrzenia w wodę na obszarze działania Związku
 • Przygotowanie koncepcji, studiów i wytycznych do projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z programu uporządkowania zaopatrzenia w wodę
 • Przeprowadzenie analiz opcji i możliwych do zastosowania modeli ponadgminnego zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie działania Związku.

 

Projekt realizuje cele zawarte w strategiach rozwoju gmin uczestniczących w projekcie: wszystkich gmin powiatu proszowickiego – Koniusza, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice, 2 gmin z powiatu miechowskiego -. Książ Wielki, Racławice oraz Drwinia z powiatu bocheńskiego i Szczurowa z powiatu brzeskiego. Cele projektu są zbieżne także z celami zawartymi w strategiach tych powiatów oraz województwa małopolskiego.

Projekt realizuje głównie cel 2 Konkursu „Wzmocnienie zdolności JST do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości” i cel 3 Konkursu „Wzmocnienie współpracy między JST w zakresie usług publicznych”. Planowane w ramach projektu wyjazdy benchlearningowe stanowić będą realizację celu 5 Konkursu „ Wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST”. Planowane szkolenia dla pracowników urzędów gmin i członków rad gminnych realizują cel 6 Konkursu „Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny i regionalny”.

 

Uzasadnienie projektu

Obszar edukacji

W polskiej oświacie obserwujemy coraz silniejsze różnicowanie się jakości i dostępności oferty edukacyjnej pomiędzy gminami miejskimi a większością gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Poza miastami mamy najczęściej do czynienia z uboższą i gorszej jakości ofertą usług edukacyjnych. Tymczasem szkoła w lokalnym pozamiejskim środowisku winna spełniać rolę swoistego centrum edukacyjno – kulturowego. Trzeba pamiętać, że im niższy status edukacyjno – społeczny środowiska, tym większe znaczenie dla otwierania przed młodymi ludźmi pełni szans edukacyjnych ma wysokiej jakości, powszechnie dostępna usługa edukacyjna. Jednak większości polskim samorządom narastające kłopoty finansowe, uniemożliwiają prowadzenie skutecznych działań w tym zakresie. Na dodatek pomimo coraz wyższych kosztów lokalnej oświaty wcale nie obserwujemy poprawy jakości oferty edukacyjnej. Stąd też optymalizacja wydatków oświatowych JST ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wszystkim ich młodym mieszkańcom dobrej jakości, w pełni dostępnej, oferty edukacyjnej. Polityki oświatowa JST, prowadzona z troską o ciągłą poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych, musi być oparta o racjonalne zasady ich finansowania. Stąd też działania projektowe oparte zostaną o wyznaczenie standardu kosztów kształcenia pojedynczego ucznia, niezbędnych dla dostarczenia mu dobrej jakości oferty edukacyjnej.

 

Obszar gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę

Gminy uczestniczące w projekcie znacznie się różnią w stopniu dostępności do usług komunalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę ściekową. Oprócz gmin gdzie stopień skanalizowana jest znaczny a wyznaczone aglomeracje mają szansę spełnić wymagania Dyrektywy Ściekowej są też gminy o wyznaczonych aglomeracjach, które nie posiadają jeszcze systemów kanalizacji sieciowej. Oczyszczalnie funkcjonujące na obszarze objętym projektem są zwykle przewymiarowane co przekłada się na stosunkowo wysokie opłaty, które ponoszą użytkownicy. Niektóre z tych oczyszczalni wymagają już remontów i modernizacji. Nie jest rozwiązany problem sanitacji obszarów znajdujących się poza siecią kanalizacyjną – jest niewielka ilość przydomowych i grupowych oczyszczalni ścieków a bezodpływowe zbiorniki (szamba) w znakomitej większości nie spełniają wymogów szczelności i systematycznego wywożenia do oczyszczalni ścieków. Z kolei oczyszczalnie mogą przyjmować ścieki zagniłe (z szamb) tylko w ograniczonych ilościach. Opracowanie w ramach działań projektowych całościowego programu uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze objętym projektem jest szansą na zmianę tej niekorzystnej sytuacji poprzez przygotowanie podstaw do zmian organizacyjnych i przeprowadzenie niezbędnych inwestycji.

 

Szczegółowy opis działań projektu

Numer działaniaTytułOpis
1Zarządzane projektemZarządzanie projektem zgodnie z metodyką PCM.
2Promocja projektuPromocja projektu i źródeł jego finansowania.
3Narzędzia do analizowania kosztów oświatySkonstruowanie narzędzi do analizowania kosztów lokalnej oświaty, z uwzględnieniem średnich uczniowskich kosztów kształcenia – produkt: narzędzia i metoda analizowania
4Analiza wydatków oświatowychDokonanie analizy lokalnych wydatków oświatowych w ostatnich pięciu latach w kontekście ich struktury oraz w odniesieniu do otrzymywanej subwencji wraz z oceną racjonalności ponoszonych wydatków – produkt: raport
5Model finansowania oświatyPrzygotowanie modelu finansowania lokalnej oświaty w oparciu o przygotowany standard kosztów kształcenia ucznia w danym typie szkół. Model naturalnie wyznaczy model organizacji lokalnej oświaty – produkt: model organizacji i finansowania
6Model oceny jakości pracy lokalnej oświatyPrzygotowanie modelu oceny jakości pracy lokalnej oświaty dla całej JST oraz dla każdej placówki – produkt: model
7Narzędzia do oceny pracy kadrySkonstruowanie narzędzi do analizowania kosztów lokalnej oświaty, z uwzględnieniem średnich uczniowskich kosztów kształcenia – produkt: narzędzia i metoda analizowania
8Diagnoza potencjału i oferty edukacyjnejWykonanie diagnozy potencjału jakościowego /zasobów kadrowych, bazowych, materialnych i organizacyjnych oraz oferty edukacyjnej/ działających na terenie JST placówek oświatowych. Ocena istniejącego potencjału jakościowego w odniesieniu do potencjału optymalnego. Wskazanie drogi do zbudowania lokalnego systemu oświatowego, w którym wszystkie szkoły będą posiadały optymalny potencjał jakościowy
9Analiza wykorzystania potencjału jakościowego szkółDokonanie analizy wykorzystywania przez szkoły posiadanego potencjału jakościowego
Produkt działań 8 i 9 – raport
10Popularność poszczególnych szkółZbadanie popularności poszczególnych szkół z dokonaniem analizy przyczyn różnic pomiędzy placówkami – produkt: raport
11Migracja uczniówZbadanie zakresu i przyczyn migracji uczniów z poszczególnych JST – produkt: raport
12Efektywność lokalnego systemu oświatowegoBadanie efektywności lokalnego systemu oświatowego oraz poszczególnych placówek, w tym badanie korelacji pomiędzy efektami kształcenia a kosztami w ciągu ostatnich pięciu lat – produkt: raport
13Narzędzie do śledzenia losów absolwentówPrzygotowanie narzędzi do śledzenia losu absolwentów szkół – produkt: metoda śledzenia losów absolwentów
14Diagnoza oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnychDokonanie diagnozy oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zbadanie racjonalności ponoszonych wydatków, zaproponowanie ewentualnej ich racjonalizacji – produkt: raport
15Diagnoza szkół jako lokalnych centrów edukacyjno-kulturowychZdiagnozowanie w jakim zakresie szkoła spełnia warunki szkoły będącej lokalnym centrum edukacyjno – kulturowym i w jakim stopniu przygotowuje do potrzeb rynku pracy. Zakreślenie działań koniecznych do ewentualnego podjęcia w celu spełniania przez szkołę tej roli – produkt: raport
16Debata moderowana dla administracji lokalnej oświaty.Moderowane debaty szefów lokalnej oświaty i dyrektorów szkół z JST objętych projektem na temat przyczyn lokalnych kłopotów z zapewnieniem usług edukacyjnych o wysokiej jakości i dostępności
17Szkolenia dla urzędników JSTSzkolenia /warsztaty/ dla urzędników odpowiedzialnych w JST za usługi edukacyjne
18Szkolenia dla kadry szkółSzkolenia dla dyrektorów szkół /ewentualnie także dla nauczycieli
19Wizyty studyjne – edukacjaWizyty studyjne w JST mogących służyć za wzór dobrych praktyk edukacyjnych
20Analiza gospodarki wodno-ściekowejGospodarka wodno-ściekowa – analiza stanu obecnego z analizą popytu w perspektywie 15 lat – produkt: raport
21Badanie satysfakcji użytkowników systemuBadanie satysfakcji użytkowników systemu wodno -ściekowego – produkt: raport
22Analiza sanitacji poza sieciąAnaliza możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych sanitacji obszarów poza siecią – produkt: raport
23Katalog rozwiązań przydomowych i grupowych oczyszczalni ściekówPrzygotowanie katalogu rozwiązań przydomowych i grupowych oczyszczalni ścieków możliwych do zastosowania na terenie gmin uczestniczących w projekcie
24Analiza stopnia wypełnienia Dyrektywy ŚciekowejAnaliza stopnia wypełnienia Dyrektywy Ściekowej – ewentualne zagrożenia i drogi poprawy – produkt: raport
25Opcje w zarządzaniu gospodarką wodno-ściekowąAnaliza możliwości i opcji w zakresie zarządzania gospodarka wodno-ściekową w systemie ponadgminnym – produkt: raport
26Program uporządkowania gopodarki ściekowejProgram uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach gmin uczestniczących w projekcie (tereny skanalizowane i poza siecią) – produkt: raport
27Program uporządkowania gospodarki wodociągowejWoda analiza możliwych opcji w zapewnieniu stałego i bezpiecznego zaopatrzenia – produkt: raport
28Konsultacje w zakresie wyboru opcji zarządzania gospodarką wodno-ściekową.Przeprowadzenie konsultacji w zakresie wyboru rozwiązań/opcji systemu ściekowego i wodociągowego – produkt: raport
29Koncepcje i wytyczne do projektowania w gospodarce ściekowejPrzygotowanie studiów / koncepcji / wytycznych do projektowania w zakresie wybranej opcji zgodnie z programem porządkowania gospodarki ściekowej
30Koncepcje i wytyczne do projektowania w gospodarce wodociągowejPrzygotowanie studiów / koncepcji / wytycznych do inwestycji wodociągowych w zakresie określonym przez program uporządkowania gospodarki
31Szkolenie na temat gospodarki wodno-ściekowejPrzeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędów Gmin na temat gospodarki wodno-ściekowej: aspekty prawne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne
32Wyjazdy studyjne – gospodarka ściekowaWyjazdy studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w zakresie gospodarki ściekowej na terenach podgórskich w tym zwłaszcza w oparciu o oczyszczalnie przydomowe.
33Konferencja podsumowująca projektZorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej konferencji podsumowującej projekt wraz z wystawą prezentująca rezultaty projektu. Zaproszenie zostanie wysłane do 500 osób i instytucji: przedstawicieli samorządów w tym do radnych sejmików województwa małopolskiego i śląskiego, przedstawicieli administracji, posłów do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, współpracujących partnerów zagarnicznych, lokalnych liderów, organizacji i stowarzyszeń aktywnych w regionie i mediów. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa 10 posterów prezentująca rezultaty projektu.

 

Harmonogram realizacji projektu

harmonogram realizacji projektu min

 

Zakładane rezultaty realizacji projektu

Rezultaty w obszarze edukacji

W efekcie działań prowadzonych w projekcie szefowie lokalnej oświaty oraz dyrektorzy placówek zostaną przygotowani do budowania i prowadzenia szkoły efektywnej, czyli optymalnie wykorzystującej posiadany potencjał jakościowy. W takiej placówce wzrost nakładów finansowych na kształcenie pojedynczego ucznia winien przekładać się na poprawę efektów kształcenia.

Równocześnie powstaną narzędzia do badania rzeczywistej jakości kształcenia poprzez badanie efektów działania placówek, w tym narzędzia do śledzenia losu absolwentów. Efektem projektu będzie model optymalnego zarządzania jakością oświaty w JST oraz w szkole, w którym wyeliminowane zostaną wszelkie niepotrzebne dla ucznia działania. Dzięki jego zastosowaniu dojdzie do poprawy jakości i dostępności usług publicznych w zakresie edukacji

 

Rezultaty w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Program uporządkowania gospodarki ściekowej poprzedzony analizą stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań, w tym sanitacji obszarów znajdujących się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej, będzie podstawą do podjęcia dalszych działań (inwestycyjnych, organizacyjnych i planistycznych) zwłaszcza w aspekcie wypełniania wymogów dyrektywy „ściekowej”.

Powstałe w oparciu o powyższy program dokumenty (studia, koncepcje i wytyczne do projektowania) pozwalają na uruchomienie procesu inwestycyjnego tzn. projektowanie i pozyskiwanie środków finansowych.

Podobnie jest w przypadku działań związanych z zaopatrzeniem w wodę: analiza stanu bieżącego i potrzeb -> program uporządkowania -> studia, koncepcje i wytyczne do projektowania -> projektowanie
i pozyskiwanie środków.

Katalog rekomendowanych rozwiązań przydomowych i grupowych oczyszczalni ścieków możliwych do zastosowania na terenie gmin uczestniczących w projekcie ułatwi inwestorom indywidualnym i samorządom podejmowanie decyzji;

Studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponadgminnego zarządzania i świadczenia usług w gospodarce wodno-ściekowej będzie podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym wdrożeniu wybranego modelu zarządzania gospodarką wodno-ściekową.

 

wskazniki

 

 

 

 

Damian Król
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Mapa dojazdu
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Nowy System Gospodarowania Odpadami
Zapłać Kartą lub Telefonem
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prokopara
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 0800776 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskietel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.plNIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x