RSS
System Informacji Przestrzennej      |     ProKoncepcja     |     Internetowy Kurier Proszowicki - 24ikp.pl     |     Fan Klub Kamila Stocha w Proszowicach     |     Baza Aktów Własnych     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Autostrada Kluczowych Kompetencji
Klub Dziecięcy
Erasmus +
Nowoczesna Administracja Samorządowa
Związek Międzygminny
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Ogłoszenia pracę

Autostrada Kluczowych Kompetencji

Ogłoszenia pracę

 
2017-08-08

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

na podstawie art.11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza konkurs na stanowisko pracy
w gminnej jednostce organizacyjnej

Kierownik Klubu Dziecięcego w Proszowicach.

 I.  Nazwa i adres jednostki: Klub Dziecięcy, 32-100 Proszowice ul. Szpitalna 3

 II.   Określenie stanowiska urzędniczego: kierownik Klubu Dziecięcego w Proszowicach.

 III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

       1.  wymagania niezbędne:

1) Kierownikiem klubu może być osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2) Kierownikiem klubu może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

lub

b) przed zatrudnieniem odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa  w pkt. 2a,

3)  daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

4)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została  zawieszona ani ograniczona,

5)  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6)  nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)  posiada obywatelstwo polskie,

8)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 2a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez  okres co najmniej  6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika klubu  odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

2. wymagania dodatkowe:

  1) znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 157),

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446  z późn. zm.)

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870),

2) umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji,

3) rzetelność,

4) odpowiedzialność,

5) zdolności organizacyjne,

6 ) odporność na stres,

7) kreatywność,

8) wysoka kultura osobista.

 IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-  praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań jednostki,

-  praca z dziećmi do lat 3,

-  kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

 V.  Zakres zadań na stanowisku urzędniczym:

1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych i kierowanie działalnością klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) reprezentowanie klubu na zewnątrz,

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników klubu,

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej klubu,

5) gospodarowanie powierzonym mieniem,

6) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi,

7) opieka nad dziećmi w klubie.

VI. Okres zatrudnienia:

1. umowa na czas określony na okres pół roku,

2. po tym okresie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, na czas nieokreślony.

VII. Planowany termin rozpoczęcia pracy:

od dnia 1 września 2017 r.

VIII. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (przebieg kształcenia, przebieg pracy zawodowej, ukończone staże, kursy, szkolenia związane z pracą zawodową, posiadane uprawnienia i kwalifikacje, dodatkowe zajęcia zawodowe i pozazawodowe, znajomość języków obcych oraz zainteresowania),

2) oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej i stażu pracy (wykaz zajmowanych stanowisk) lub kserokopie świadectw pracy, lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

4) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),

6) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki

obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd,

7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

IX. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 22 sierpnia 2017 rokudo godz. 15:00 w sekretariacie, pokój 55, I piętro Urzędu Gminy i Miasta  w Proszowicach. Dokumenty mogą być również przesłane  w powyższym terminie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis: Dokumenty  aplikacyjne na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Klubu Dziecięcego w Proszowicach oraz informację o miejscu zamieszkania oraz telefonie kontaktowym.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy i Miasta Proszowice (www.proszowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej  dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie II etapu osoby, które spełnią   warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie. Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu odbędą się w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Centrum Obsługi Oświaty - budynek Urzędu Gminy i Miasta Proszowice parter pokój nr 1.

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Centrum Obsługi Oświaty Pani Marzena Migas, tel. (12) 386 22 02.

Wprowadził: Damian Król
 
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Mapa dojazdu
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Nowy System Gospodarowania Odpadami
Zapłać Kartą lub Telefonem
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prokopara
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 0803572 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskietel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.plNIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x